BRF Fullriggaren & Skonaren

UNDERHÅLL & OMBYGGNAD

ÖVERGRIPANDE UNDERHÅLLSPLAN

Föreningen fastställde under år 2000 en övergripande renoverings- och underhållsplan som i huvudsak omfattade följande 4 projekt med en tidshorisont på 8-10 år: 

 • Komplett rörstambyte av avlopp, kall- och varmvattenledningar
 • Fönsterrenovering
 • Ommålning av hissdörrar och trapphus
 • Omläggning av tak.

1. Komplett rörstambyte

Stambyte genomfördes under åren 2002-2003. Rörstambyte tillhör en fastighets största och dyraste projekt och inbegriper oftast tillkommande arbeten som är svåra att planera in från början och även arbeten som man passar på att förlägga till stambytesprojektet när byggföretag finns i huset. För våra fastigheter inbegrep stambytet följande tillkommande arbeten.

 • Ombyggnad av anläggningen för fjärrvärmeförsörjning UC (pannrummet) Bodalsv. 12.
 • Grundinställning av samtliga radiatorer i fastigheterna för uppfyllande av gällande värmestandard i lägenheterna.
 • Nybyggnation av egen tvättstuga för Bodalsv. 10 och ny WC i anslutning till tvättstugan samt renovering av tvättstugan för Bodalsv. 12.
 • Omläggning av dräneringen runt hela fastigheten Bodalsv. 10. Samtidigt omläggning av huvudavloppet och kallvattenledningen mellan fastigheten och kommunala nätet.
 • Renovering (s.k. re-lining) av huvudavloppet från Bodalsv. 12 till kommunala nätet.
 • Asfaltering av garageplan Bodalsv. 12.
 • Installation av fettavskiljare Bodalsv. 12 för Montessoriskolans köksavlopp.
 • Inbyggnad av takaltaner med skärmtak för båda fastigheter för att förhindra vatteninträngning i fastigheten.
 • Montering av nya brandvarnare i lägenheterna med Litium-jon batteri med 10 års livslängd.
 • Totalrenovering av ventilationsfläktarna för båda fastigheter.

2. Fönsterbyte

Samtliga fönster och balkongdörrar i fastigheterna byttes ut under hösten 2004. Föreningen har satsat på ett helfönsterbyte med modern teknik för att minimera underhållet, reducera värmeförlusterna och minska gatubullret in till lägenheterna genom bättre ljudisolering. Kontakta någon i styrelsen om du får något problem med ett fönster. Om någon ruta gått sönder kan detta åtgärdas av en vanlig glasmästare. Gäller även dubbelglaskasetten (energisparfönstret). Se även skötselanvisningar för fönstren i ARKIVET på vår hemsida.

3. Ommålning av hissdörrar och trapphus

Ommålning av hissdörrar och trapphus genomfördes under febr-mars. 2006.

4. Fastigheternas tak

Takomläggning med skifferplattor och nytt plåtarbete genomfördes från slutet av oktober 2009 fram till mitten av juni 2010. Tidigare plåtarbete till  burspråk och takkupor kompletterades. Plåtarbete på ventilationsutsläppen byttes ut. i samband med takomläggningen byggdes piskaltan för Bodal 12 in och försågs med fönster för att möjliggöra en senare ombyggnad till ett värmeisolerat gemensamhetsutrymme, alternativt utvidgning av en lägenhet på plan 6. I Bodal 10 förvärvades råytan motsvarande piskaltan samt en del av vindsutrymmet av en BR-havare på plan 6 och ingår nu som ett etagerum på cirka 20 kvm till aktuell lägenhet. Arbetet med takomläggningen utfördes av AB Oskar Jansson Plåt & Smide. Inspektion av takarbetet har utförts och blivit med beröm godkänt. 

ÖVRIGT GENOMFÖRT UNDERHÅLL/KONTROLL FRAM TILL 2016

 • En genomgripande renovering av ventilationskanalerna för båda fastigheter genomfördes hösten 2005 i samband med OVK-besiktningen.
 • En ny frånluftsfläkt (beteckning 10:2) monterades i befintligt utrymme på vinden i samband med nybyggnationen av de fyra lägenheterna i gatuplan Bodal 10. Den nya fläkten försörjer enbart de nya lägenheterna med en separat frånluftskanal från respektive lägenhet till fläkten på vindsplan.
 • En ny el-styrd röklucka för trapphuset monterades i Bodal 10 i samband med nybyggnationen av lägenheterna i gatuplan Bodal 10. Bodal 12 har kvar ursprunglig röklucka som öppnas med handvinsch från entréplanet.
 • Nytt plåttak ovanför garageinfarterna i båda fastigheter monterades under hösten 2005. Dessa tak har dock enbart haft funktionen att förhindra olycksfall p.g.a. istappar som släppt från fastigheternas tak. Med den nya takomläggningen 2009-2010 och ny avrinning  kommer inte istappar kunna bildas som tidigare. Garageplåttaken som var i dåligt skick togs därför bort i samband med takomläggningen och ersattes av en mindre plåtskärm för att förhindra att regnvatten rinner ner på garageportarna.
 • Nya entrépartier/entrédörrar i ek monterades i juni 2006 för att återfå fastigheternas tidstypiska utseende från byggåren 1953-54.
 • Ny trapphusarmatur monterades för Bodalsvägen 10 i samband med ommålningen av trapphuset. För Bodal 12, som har inbyggd aramatur i taket, blir det enbart byte av täckglaset och alltefter behov byte av den infällda lysrörsarmaturens elektriska delar.
 • En totalrenovering av garagedörrarna och infartströsklar för garagen i Bodal 12 genomfördes under hösten 2006. Garagedörrarna i Bodal 10 renoverades hösten 2005.
 • En mindre underhållsrenovering av balkonger genomfördes under våren 2007.
 • Samtliga ytterdörrar till bostadslägenheter har bytts till säkerhetsdörrar under juni 2008.
 • Belysning på garageplan Bodal 12 med automatisk tändning vid skymning har installerats under hösten 2008.
 • En energideklaration för våra fastigheter har genomförts under hösten 2008 utvisande den totala energiåtgången i kWh/kvm fastighetsyta inkluderande fjärrvärme, tappvarmvatten och elektricitet. Resultatet finns uppsatt på anslagstavlan i respektive entré, Bodal 10 och 12 och finns att hämta som PDF-dokument i ARKIVET->Allmän information.      
 •  Radonmätning har genomförts under 2008 i lägenheter och lokaler med resultat: utan anmärkning. 
 • Byte av hissutrustning enligt nya EU-direktiv som avser höjda säkerhetskrav  och handikappanpassning är åtgärdat i bägge husen sommaren 2012.  
 •  Arbetet med f.d. pannrummet, Bodalsv 12 är färdigt, trägolv har lagts in och en motionslokal har iordningsställts. Motionsredskap har införskaffats och är monterade. Lokalen består av 3 separata rum där ett av rummen används som samlingslokal, det mindre är tänkt som hobbylokal / verkstad. Lokalen färdigställdes 2013!
 • Grunderna inklusive fönstren i grunderna, samt de stora fönstren på bottenplanen målades om på försommaren 2016.
 • Nya brandklassade dörrar sattes in i källarentreerna i juli 2016.
 • Utanför Bodal 12 byttes plattbeläggningen samt ny kantsten runt rabatterna med lagerhägg.
 • Tre parkeringsplatser anlades och asfalterades i augusti/september 2016.